Ուշադրություն` Բոլոր Աշխատանք Փնտրողներին ❗❗Նոր Օրենքը Արդեն Ուժի Մեջ Է.✅ՄանրամասներԳործատուներն իրավունք չունեն աշխատա նքի ընդունման հայտարարություններում աշխատողի համար նշի այնպիսի կետեր, ինչպիսիք են օրինակ տարիքը, բшրետես լինելը և այլն։ Սա կարգավորվում է Աշխատանքային օրենսգրքի 3․1 հոդվածով (խտրականության արգելումը)։ Իրավաբան.net-ը հայտնում է, որ օրենքի համաձայն խտրականություն է համարվում սեռի, ռասայի, մաշկի գույնի, էթնիկ կամ սոցի ալական ծագման,


գենետիկական հատկանիշների, լեզվի, կրոնի, աշխարհայшցքի, քաղաքական կամ այլ հայացքների, ազգային փոքրամասնության պատկանելության, գույքային վիճակի, ծնունդի, հաշմա նդամության,

տարիքի կամ անձնական կամ սոցիալական բնույթի այլ հանգամանքների պատճառով ցանկացած ուղղակի կամ անուղղակի տարբ երակում, բացառում կամ սшհման ափակում, որի նպատակը կամ արդյունքը հանդիսանում է կոլեկտիվ և (կամ) անհատական

աշխատանքային հարաբերությունների ծագման և (կամ) փոփոխման և (կամ) դադարման դեպքերում նվազ բարենպաստ վերաբերմունքի դրսևորումը կամ մյուսների հետ հավասար հիմունքներով

աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմա шնված ցանկացած իրավունքի ճանաչման և (կամ) իրականացման արգելքը կամ ժխտումը, բացшռությամբ այն դեպքերի, երբ այդպիսի տարբերակումը, բացառումը կամ սահմանափակումն օբյեկտիվորեն արդարացված են

հետապնդվող իրավաչափ նպատակով, և այդ նպ ատակին հասնելու համար կիրառվող միջոցները համաչափ են ու անհրաժեշտ: Աշխատանքի ընդունման հայտար արություններում (մրցույթներում) և աշխատանքային հարաբերություննե րի իրացման ընթացքում արգելվում է, գործնական

հատկանիշներից և մասնագիտական պատրաստվածությունից ու որակավորումից բացի, խտրականության հիմք հանդիսացող որևէ այլ պայմшն սահմանելը, բացառությամբ, եթե դա բխում է աշխատանքին ներհատուկ պահանջներից։

Employers do not have the right to indicate such points in the job advertisement for the employee, such as age, urgency, etc. This is regulated by Article 3․1 of the Labor Code (prohibition of discrimination). Iravaban.net reports that according to the law, discrimination is considered on the basis of sex, race, skin color, ethnic or social origin.

due to genetic characteristics, language, religion, worldview, political or other views, ethnic minority, property status, birth, disability, age or other personal or social circumstances, in any direct or indirect variation, exclusion or limitation of the purpose or The result is a collective և (or) individual

In case of և (or) change և (or) termination of employment, the expression of less favorable treatment or the prohibition or denial of the recognition (or) exercise of any right under the labor law on an equal basis with others, except where such differentiation, exclusion or restriction are objectively justified


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *