1

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ‼ԱԻՆ-ը խստորեն զգուշացնում է ՀՀ բոլոր քաղաքացիներին


Աինը զգո ւշացնում է ՀՀ բոլոր քաղաքացիներին՝ ուշադիր կարդալ և խստագույն պահպանել այս կանոնները երկրաշարժի ժամանակ: ԱԻՆ սեյսմիկ ծառայության մշակած ուղեցույց. – Հիշեք‚ որ նույնիսկ ավե րիչ երկրաշարժի դեպքում շենքերը միանգամից չեն փլուզվում։ Գյումրիի (9 բալ) ավերածությունների վերլուծությունը ցույց տվեց‚ որ 10 հարկանի շենքերը սկսել են փուլ գալ առաջին ցնցումից 10-12վրկ․ հետո։ Դա այն ժամանակն է‚ որի ընթացքում փրկվելու համար որոշակի գործողություններ կկարողանաք ձեռնարկել։ Հիշեք‚ որ երեխաները‚ ծերերը և հիվանդները ձեր օգնության կարիքն ունեն։ Նրանց կարիքները հոգալով՝ դուք չեք երկյուղի ձեր կյանքի համար և կարող եք ավելի հավասարակշռված գործել։ Հիշեք‚ ձեզ որոնում են և ձեր փրկության համար կօգտագործվեն բոլոր հնարավորությունները։


Եթե երկրաշարժի ժամանակ շենքում եք․

ա․ եթե բարձրահարկ շենքի 1-ին և 2-րդ հարկերում եք‚ աշխատեք անհապաղ դուրս գալ շենքից‚ հեռացեք դեպի բաց տարածություն‚ բ․ եթե գտնվում եք 3-րդ և ավելի բարձր հարկերում‚ շենքից դուրս մի եկեք‚ աստիճաններն ու սանդղակները խցանված կլինեն խուճապահար մարդկանցով‚ վերելակները կարող են անջատվել ցանկացած պահի։ Բացի դրանից‚ առաջին հերթին‚ սովորաբար‚ փլվում են աստիճաններն ու սանդղակավանդակները,

գ․ կարելի է կանգնել շենքի միջին մասի հիմնական կրող պատերի‚ նրանցով կազմված անկյունների‚ այդ իսկ պատերում դռան բացվածքների և հենասյուների մոտ՝ գլխավերևում պահելով աթոռ‚ պայուսակ կամ այլ համապատասխան իր՝ վերևից թափվող ծեփակտորներից պաշտպանվելու համար։ Կարելի է նաև մտնել տարածքում գտնվող մահճակալի կամ սեղանի տակ‚ դ․ պատուհաններից և շենքի արտաքին պատերից հեռու մնացեք‚ դրանք փլվում են առաջին հերթին՝ փշրվող առարկաներից չվնասվելու համար‚

ե․ զգուշացեք ծանր ու մեծածավալ առարկաներից՝ պահարաններից‚ սառնարաններից‚ որոնք կարող են տեղաշարժվել և շրջվել‚ զ․ ցնցումների ավարտից հետո փորձեք դուրս գալ շենքից՝ նախապես որոշված ճանապարհով‚ է․ շենքից դուրս գալուց զգուշացեք ընկնող բեկորներից‚ կոտրատված ապակիներից‚ կտրված էլեկտրալարերից‚ ը․ փլուզումներից առաջացած փոշուց կարող եք շնչահ եղձ լինել։ Այդ իսկ պատճառով շնչելիս օգտագործեք թաշկինակ‚ գլխաշոր կամ հագուստից պոկված մի կտոր։

Եթե երկրաշարժի ժամանակ գտնվում եք փողոցում․ ա․ հեռացեք շենքից‚ կամուրջներից և էլեկտրասյուներից հեռու‚ դեպի անվտանգ տարածություն, բ․ երբեք շենք չմտնեք այնտեղ գտնվողներին դուրս բերելու համար․ դա շատ վտանգավոր է։ Մնացեք դրսում միաժամանակ փնտրեք նրանց օգնելու տարբերակներ։

Եթե երկրաշարժի ժամանակ գտնվում եք ընթացող տրանսպորտում․ Երբ սկսվում է ուժեղ երկրաշարժը‚ դուք չեք կարող տիրապետել ղեկը։ Տպավորությունն այնպես է‚ կարծես թողել է մեքենայի անիվը։ Այդ ընթացքում‚ որպեսզի համոզվեք‚ որ դուք չեք հարվածել որևէ այլ մեքենայի կամ էլ ձեզ չեն հարվածել‚ դանդաղեցրեք ավտոմեքենայի ընթացքը և շարժվեք ճանապարհի աջ կողմով։ Կանգ առեք համեմատաբար բաց տարածությունում՝ կամուրջներից‚ բարձրահարկերից և էլեկտրասյուներից հեռու։ Մնացեք մեքենայում‚ հետևեք մեքենայի ռադիոընդունիչով տրվող տեղեկատվությանը և գործեք համաձայն դրա։

Բոլոր մեքենաների մուտքը դեպի աղե տի գոտի խստիվ արգելվում է‚ բացի մասնագիտացված տեխնիկայից‚ փրկարարական ջոկատներից‚ հրշեջ խմբերից և շտապ օգնությունից։

Եթե մետրոյում եք․ Եթե մետրոն ռ մ բակոծության ժամանակ ապահով ապաստարան է‚ ապա ուժեղ երկրաշարժի դեպքում այն նույնքան վտ անգավոր է։ Այդ դեպքում՝ ա․ խուճապի մի մատնվեք և առաջահերթ ապահովեք ձեր անվտանգությունը, բ․ ցնցման ժամանակ ամուր բնռվեք որևէ առարկայից‚ օրինակ ուղեբեռի դարակից և երկաթե ձողերից այնպես‚ որ չընկնեք, գ․ 5 բալանոց երկրաշարժի ժամանակ հոսանքը կանջատվի‚ գնացքը ժամանակավորապես կկանգնի‚ մետրոյի կանգառում ինքնաբերաբար կմիանան վթա րային լամպերը, դ․ դեպի ելքերը գնալը վտա նգավոր է‚ և կարող է խո ւճապ առաջացնել։

Հետևեք կայարանի բարձրախոսով տրվող ցուցումներին։ Եթե արթնացել եք ստորգետնյա ցնցումներից․ ա․ Ոչ մի դեպքում չօգտվեք էլեկտրականությունից‚ չօգտագործեք լուցկի կամ գազայրիչ (գազատարը կարող է վնասված լինել)։ Օգտվեք միայն գրպանի լապտերից։ բ․ Հագնվելու վրա ժամանակ մի վատնեք‚ արագ վերցրեք ամենաանհրաժեշտ իրերով պայուսակը‚ գործեք բաժնի նախորդ կետերում նշված կանոնների համաձայն:

Ain warns all citizens of Armenia to read carefully and strictly observe these rules during an earthquake. Guide developed by the seismic service of the Ministry of Emergency Situations. – Remember that even in the event of a devastating earthquake, buildings do not collapse immediately. The analysis of the devastation of Gyumri (9 points) showed that the 10-storey buildings started to collapse 10-12 seconds after the first earthquake. then. This is the time during which you will be able to take certain actions to be saved. Remember that children, the elderly and the sick need your help. By taking care of their needs, you will not be afraid for your life և you can act more balanced. Remember, they are looking for you, all opportunities will be used for your salvation.

If you are in a building during an earthquake ․

a. if you are on the 1st և 2nd floors of a high-rise building ‚try to leave the building immediately‚ leave to open space ‚b ․ If you are on the 3rd և higher floors մի do not leave the building ‚the stairs and stairs will be clogged with panicked people‚ the elevators can be turned off at any time. In addition, stairs and stairs usually collapse in the first place.

c ․ You can stand near the main load-bearing walls of the middle part of the building, the corners formed by them, the pillars of the door openings in those walls, holding a chair, a bag or other appropriate thing to protect yourself from the plasters falling from above. You can enter under the bed or table in the area ‚d ․ away from windows արտաքին stay away from the exterior walls of the building ‚they collapse first of all so as not to be damaged by fragile objects‚

ե ․ Beware of heavy and bulky items – cabinets ‚refrigerators‚ that can move և turn ‚f‚ After the tremors, try to get out of the building in a pre-determined way ‚e ․ Beware of falling debris ‚broken glass‚ cut electrical wires դուրս when leaving the building ․ You can breathe in the dust from the collapses. Therefore, when breathing, use a handkerchief, a scarf, or a piece of clothing.

If you are on the street during an earthquake ․ a. move away from the building ‚bridges և power poles‚ to a safe area, b ․ never enter a building to evacuate those ․ it is very dangerous. Stay outside while looking for ways to help them.

If you are in a moving vehicle during an earthquake ․ When a strong earthquake starts ‚you can not control the wheel. The impression is as if he left the car wheel. In the meantime, to make sure that you have not hit any other car or that you have not been hit, slow down the car, move to the right side of the road. Stop in a relatively open space, away from bridges, high floors, power poles. Stay in the car ‚follow the information given by the car radio և act accordingly.

Ain warnt alle armenischen Bürger, diese Regeln während eines Erdbebens sorgfältig zu lesen und strikt einzuhalten. Vom seismischen Dienst des Ministeriums für Notsituationen entwickelter Leitfaden. — Denken Sie daran, dass Gebäude auch bei einem verheerenden Erdbeben nicht sofort einstürzen. Die Analyse der Verwüstung von Gyumri (9 Punkte) ergab, dass die 10-stöckigen Gebäude 10-12 Sekunden nach dem ersten Erdbeben zusammenbrachen. dann. In dieser Zeit können Sie bestimmte Aktionen ausführen, die gespeichert werden sollen. Denken Sie daran, dass Kinder, ältere Menschen und Kranke Ihre Hilfe brauchen. Wenn Sie sich um ihre Bedürfnisse kümmern, haben Sie keine Angst um Ihr Leben. Sie können ausgeglichener handeln. Denken Sie daran, sie suchen Sie, alle Gelegenheiten werden für Ihre Erlösung genutzt.

Wenn Sie sich während eines Erdbebens in einem Gebäude befinden ․

ein. Wenn Sie sich in der 1. bis 2. Etage eines Hochhauses befinden, versuchen Sie, das Gebäude sofort zu verlassen. Lassen Sie den Raum frei. b Wenn Sie sich in der 3. höheren Etage befinden, verlassen Sie das Gebäude nicht. Die Treppen und Treppen sind mit in Panik geratenen Personen verstopft. Die Aufzüge können jederzeit ausgeschaltet werden. Außerdem fallen Treppen und Treppen in der Regel erst einmal zusammen.

c ․ Sie können in der Nähe der tragenden Hauptwände des mittleren Gebäudeteils, der von ihnen gebildeten Ecken, der Säulen der Türöffnungen in diesen Wänden stehen und einen Stuhl, eine Tasche oder eine andere geeignete Sache halten, um sich vor den Putzen zu schützen von oben fallen. Sie können unter dem Bett oder Tisch in den Bereich ‚d ․ eingeben. von Fenstern fernhalten արտաքին von den Außenwänden des Gebäudes fernhalten ‚sie fallen zunächst zusammen, um nicht durch zerbrechliche Gegenstände beschädigt zu werden‚

ե ․ Hüten Sie sich vor schweren und sperrigen Gegenständen — Schränken, Kühlschränken, die sich bewegen, drehen, drehen können Versuchen Sie nach dem Zittern, das Gebäude auf eine vorher festgelegte Weise zu verlassen. Achten Sie beim Verlassen des Gebäudes auf herabfallende Trümmer, Glasscherben, abgeschnittene elektrische Kabel. Sie können den Staub von den Zusammenbrüchen einatmen. Verwenden Sie daher beim Atmen ein Taschentuch, einen Schal oder ein Kleidungsstück.

Wenn Sie während eines Erdbebens auf der Straße sind ․ ein. Gehen Sie vom Gebäude weg, überbrücken Sie die Strommasten in einen sicheren Bereich. Betreten Sie niemals ein Gebäude, um diese zu evakuieren. es ist sehr gefährlich. Bleiben Sie draußen und suchen Sie nach Möglichkeiten, ihnen zu helfen.

Wenn Sie sich während eines Erdbebens in einem fahrenden Fahrzeug befinden ․ Wenn ein starkes Erdbeben beginnt, können Sie das Rad nicht steuern. Der Eindruck ist, als hätte er das Autorad verlassen. Um sicherzustellen, dass Sie kein anderes Auto getroffen haben oder nicht getroffen wurden, verlangsamen Sie in der Zwischenzeit das Auto und bewegen Sie sich auf die rechte Straßenseite. Halten Sie in einem relativ offenen Raum an, fern von Brücken, hohen Böden und Strommasten. Bleiben Sie im Auto, folgen Sie den Informationen des Autoradios und handeln Sie entsprechend.

Alle Fahrzeuge dürfen die Salzzone nicht betreten, außer Spezialausrüstung, Rettungsteams, Feuerwehren und Krankenwagen.

Wenn Sie in der U-Bahn sind ․ Wenn die U-Bahn während eines Erdrutschs ein sicherer Hafen ist, ist sie bei einem starken Erdbeben genauso gefährlich. In diesem Fall ist ein ․ Keine Panik եք Sorgen Sie zuerst für Ihre Sicherheit, b ․ Halten Sie sich beim Schütteln an Gegenständen wie einer Gepäckablage und Eisenstangen fest, damit Sie nicht herunterfallen. Während eines Erdbebens der Stärke 5 wird die Stromversorgung unterbrochen. Der Zug hält vorübergehend an. Die Notbeleuchtung an der U-Bahn-Station schaltet sich automatisch ein. Zu den Ausgängen zu gehen ist gefährlich և և kann Panik verursachen.

Befolgen Sie die Anweisungen des Stationslautsprechers. Wenn Sie von einem Erdbeben aufgewacht sind ․ ein. Verwenden Sie niemals Strom. Verwenden Sie kein Streichholz oder keinen Gasbrenner (die Gasleitung kann beschädigt sein). Verwenden Sie nur eine Taschenlampe. b ․ Verschwenden Sie keine Zeit mit dem Anziehen: Nehmen Sie die Tasche schnell mit den wichtigsten Gegenständen auf. Befolgen Sie die in den vorherigen Abschnitten des Abschnitts genannten Regeln.

Ain warnt alle armenischen Bürger, diese Regeln während eines Erdbebens sorgfältig zu lesen und strikt einzuhalten. Vom seismischen Dienst des Ministeriums für Notsituationen entwickelter Leitfaden. — Denken Sie daran, dass Gebäude auch bei einem verheerenden Erdbeben nicht sofort einstürzen. Die Analyse der Verwüstung von Gyumri (9 Punkte) ergab, dass die 10-stöckigen Gebäude 10-12 Sekunden nach dem ersten Erdbeben zusammenbrachen. dann. In dieser Zeit können Sie bestimmte Aktionen ausführen, die gespeichert werden sollen. Denken Sie daran, dass Kinder, ältere Menschen und Kranke Ihre Hilfe brauchen. Wenn Sie sich um ihre Bedürfnisse kümmern, haben Sie keine Angst um Ihr Leben. Sie können ausgeglichener handeln. Denken Sie daran, sie suchen Sie, alle Gelegenheiten werden für Ihre Erlösung genutzt.

Wenn Sie sich während eines Erdbebens in einem Gebäude befinden ․

ein. Wenn Sie sich im 1. bis 2. Stock eines Hochhauses befinden, versuchen Sie, das Gebäude sofort zu verlassen. Lassen Sie den Raum frei. b Wenn Sie sich in der 3. höheren Etage befinden, verlassen Sie das Gebäude nicht. Die Treppen und Treppen sind mit in Panik geratenen Personen verstopft. Die Aufzüge können jederzeit ausgeschaltet werden. Darüber hinaus st:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *