ՇՏԱՊ‼ՊՆ-ն կարևոր հայտարարություն է տարածել ՀՀ բոլոր քաղաքացիների համար. այսուհետ բոլորդ…ՊՆ պաշտոնական կայքէջից Իրավաբան․net-ը տեղեկանում է, որ շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության հայտարարված զորակոչից ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետում տրվում է այն քաղաքացուն, որն ունի1) 65 տարին լրացած կամ առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն (որը սահմանվել է ինքնասպասարկման ապահովման ունակության առնվազն երկրորդ աստիճանի կենսագործունեության սահմանափակման հիմքով) ունեցող կամ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչված ծնողներ (միայնակ ծնող), եթե ծնողները (միայնակ ծնողը)


ա. չունեն այլ զավակ կամ բ. ունեն այլ զավակ, որն անչափահաս է կամ ունի հաշմանդամության խումբ կամ դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչված է անգործունակ կամ գտնվում է պարտադիր զինվորական ծառայության մեջ. 2) առանց մոր մեծացող երեխա. 3) երկու կամ ավելի երեխա, բացառությամբ որդեգրված երեխաների. 4) երկրորդ երեխայով կամ առնվազն զույգ երեխայով վեցամսյա հղիության մեջ գտնվող կին.

5) մինչև 18 տարեկան կամ 18 տարեկանից բարձր, բայց առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամություն (որը սահմանվել է ինքնասպասարկման ապահովման ունակության առնվազն երկրորդ աստիճանի կենսագործունեության սահմանափակման հիմքով) ունեցող կամ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճռով անգործունակ ճանաչված քույր կամ եղբայր, եթե չկա վերջիններիս ընտանիքի անդամ համարվող այլ անձ, կամ կա այդպիսի անձ, որը, սակայն, ունի հաշմանդամության խումբ կամ դատարանի` օրինական ուժի մեջ մտած վճռով ճանաչված է անգործունակ, կամ տարիքային աշխատանքային կենսաթոշակի իրավունք տվող տարիքը լրացած անձ է:

  1. Եթե քաղաքացին անչափահաս տարիքում օրենքով սահմանված կարգով ճանաչվել է առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխա և որդեգրվել է խնամատար հաստատությունից, և առկա են «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կամ 5-րդ կետերով նախատեսված պայմանները, ապա նա օգտվում է պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում ստանալու իրավունքից: Ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, քույրը, եղբայրը, տատը, պապը, ինչպես նաև խնամակալ կամ հոգաբարձու ճանաչված այլ անձը:
  1. Քաղաքացին համարվում է միայնակ ծնող ունեցող, եթե` 1) մյուս ծնողը մա հացել է կամ դատական կարգով ճանաչվել է մա հացած. 2) մյուս ծնողն անհայտ է (օրենքով սահմանված կարգով հայրություն կամ մայրություն չի ճանաչվել) կամ դատական կարգով ճանաչվել է անհայտ բացակայող. 3) մինչև քաղաքացու 18 տարին լրանալն առնվազն հինգ տարի առաջ ծնողներն ամուսնալուծվել են, և ծնողները բնակվում են միմյանցից առանձին. 4) ծնողների ամուսնությունն օրենքով սահմանված կարգով չի գրանցվել, և ծնողները բնակվում են միմյանցից առանձին:
  1. Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով չնախատեսված դեպքերում քաղաքացուն ընտանեկան պայմաններից ելնելով տարկետում կարող է տրվել քաղաքացու դիմումի հիման վրա և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի հրամանով` «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
  1. «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետով նախատեսված դեպքում քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև նրա ծնողների կամ միայնակ ծնողի այլ զավակի 18 տարին լրանալու կամ պարտադիր զինվորական ծառայությունից արձակվելու օրը, իսկ 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված դեպքում` մինչև երկրորդ երեխայի կամ առնվազն զույգ երեխաների ծննդյան օրը: «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 24-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված մյուս դեպքերում քաղաքացուն տարկետում տրվում է մինչև նրա 27 տարին լրանալու օրը: Եթե 27 տարին լրանալու օրվա դրությամբ քաղաքացին չի կորցրել ստացած տարկետման իրավունքը, ապա 27 տարին լրանալու հիման վրա ազատվում է պարտադիր զինվորական ծառայությունից:

According to the official website of the Ministry of Defense, Iravaban ․ net, that a citizen who has: 1) 65 years of age or a first-degree disability or a second-degree disability (defined as self-service) is deferred due to the family conscription of a conscript. Parents (single parent) who have at least a second degree of ability to provide security or have been declared incapacitated by a court decision, if the parents (single parent):

a. have no other children or b. have another child who is a minor or has a disability group or has been declared incapacitated by a court decision that has entered into force or is in compulsory military service; 2) a child growing up without a mother. 3) two or more children, except for adopted children; 4) a woman who is six months pregnant with a second child or at least a twin child;

5) a sister or brother under 18 years of age or over 18 years of age, but with a first-degree disability or a second-degree disability (established on the basis of at least second-degree disability) or who has been declared legally incapacitated by a court decision, if none of the latter another person who is considered a member of the family, or there is such a person who, however, has a disability group or is declared incapacitated by a court decision that has entered into force, or is a person who has reached the age of right to an old-age pension.

Laut der offiziellen Website des Verteidigungsministeriums, Iravaban ․ net, wird ein Bürger mit 1) 65 Jahren oder einer Behinderung ersten Grades oder einer Behinderung zweiten Grades (definiert als Fähigkeit zur Selbstbedienung) gewährt eine Stundung aufgrund der familiären Wehrpflicht eines Wehrpflichtigen. Eltern (Alleinerziehende), die mindestens einen zweiten Grad an Lebensbeschränkung haben oder durch eine Gerichtsentscheidung für arbeitsunfähig erklärt wurden, wenn die Eltern (Alleinerziehende)

ein. keine anderen Kinder haben oder b. ein anderes Kind haben, das minderjährig ist oder eine Behindertengruppe hat oder aufgrund einer Gerichtsentscheidung, die in Kraft getreten ist oder sich in der Wehrpflicht befindet, für arbeitsunfähig erklärt wurde; 2) ein Kind, das ohne Mutter aufwächst. 3) zwei oder mehr Kinder, ausgenommen Adoptivkinder; 4) eine Frau, die im sechsten Monat schwanger ist und ein zweites Kind oder mindestens ein Zwillingskind hat;

5) eine Schwester oder ein Bruder unter 18 Jahren oder über 18 Jahren, jedoch mit einer Behinderung ersten Grades oder einer Behinderung zweiten Grades (festgestellt auf der Grundlage einer Behinderung zweiten Grades) oder für rechtsunfähig erklärt von eine Gerichtsentscheidung, wenn keine der letzteren eine andere Person ist, die als Familienmitglied gilt, oder wenn es eine solche Person gibt, die jedoch eine Behindertengruppe hat oder durch eine in Kraft getretene Gerichtsentscheidung für arbeitsunfähig erklärt wurde, oder ist eine Person, die das Alter des Anspruchs auf eine Altersrente erreicht hat.

Wenn der Bürger gemäß dem Gesetz als Minderjähriger ohne elterliche Fürsorge anerkannt wurde, von einer Pflegeeinrichtung adoptiert wurde, gibt es Bestimmungen von Artikel 24, Teil 1, Absätze 1 oder 5 des RA-Gesetzes über den Militärdienst und den Status eines Soldaten? Bedingungen, dann genießt er das Recht, die Wehrpflicht aufzuschieben. Ein Familienmitglied gilt als Vater, Mutter, Schwester, Bruder, Großmutter, Großvater sowie als eine andere Person, die als Vormund oder Treuhänder anerkannt ist.

Ein Bürger gilt als alleinerziehend, wenn: 1) der andere Elternteil gestorben ist oder von einem Gericht als tot anerkannt wurde; 2) der andere Elternteil ist unbekannt (Vaterschaft oder Mutterschaft wurden nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise anerkannt) oder vor Gericht für vermisst erklärt; 3) mindestens fünf Jahre bevor der Bürger 18 wird, werden die Eltern geschieden, և die Eltern leben getrennt voneinander; 4) Die Ehe der Eltern wurde nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Weise eingetragen. Եւ Die Eltern leben getrennt voneinander.

In Fällen, die in Artikel 24 Teil 1 և 2 ի 2 des RA-Gesetzes über den Militärdienst կարգ Status der Soldaten nicht vorgesehen sind, kann einem Bürger auf Antrag eines Bürgers ment eine Stundung aufgrund familiärer Bedingungen gewährt werden Anordnung des Verteidigungsministers der RA: Gemäß dem in Artikel 25 des RA-Gesetzes über den Militärdienst festgelegten Status “Status eines Soldaten”.

In dem in Artikel 24 Teil 1 Absatz 1 Buchstabe b des RA-Gesetzes über den Militärdienst vorgesehenen Fall caseսին Status von Soldaten wird einem Bürger ein Aufschub gewährt, bis seine Eltern oder ein anderes Kind eines Alleinerziehenden 18 Jahre alt werden oder wird aus der Wehrpflicht entlassen und in dem in Teil 4 Nummer 4 vorgesehenen Fall bis zum Geburtstag des zweiten Kindes oder mindestens der Zwillingskinder. In anderen Fällen, die in Artikel 24 Teil 1 und 2 des RA-Gesetzes über den Militärdienst կարգ Status der Soldaten vorgesehen sind, wird dem Bürger ein Aufschub bis zu dem Tag gewährt, an dem er 27 Jahre alt wird. Wenn der Bürger ab dem 27. Lebensjahr nicht das Recht auf Aufschub verloren hat, wird er mit Erreichen des 27. Lebensjahres aus der Wehrpflicht entlassen.
Laut der offiziellen Website des Verteidigungsministeriums, Iravaban ․ net, dass ein Bürger, der hat: 1) 65 Jahre oder eine Behinderung ersten Grades oder eine Behinderung zweiten Grades (definiert als Selbstbedienung) werden aufgrund der familiären Wehrpflicht eines Wehrpflichtigen aufgeschoben. Eltern (Alleinerziehende), die mindestens einen zweiten Grad an Sicherheitsfähigkeit besitzen oder durch eine Gerichtsentscheidung für arbeitsunfähig erklärt wurden, wenn die Eltern (Alleinerziehende):

ein. keine anderen Kinder haben oder b. ein anderes Kind haben, das minderjährig ist oder eine Behindertengruppe hat oder aufgrund einer Gerichtsentscheidung, die in Kraft getreten ist oder sich in der Wehrpflicht befindet, für arbeitsunfähig erklärt wurde; 2) ein Kind, das ohne Mutter aufwächst. 3) zwei oder mehr Kinder, ausgenommen Adoptivkinder; 4) eine Frau, die im sechsten Monat schwanger ist und ein zweites Kind oder mindestens ein Zwillingskind hat;


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *